Takaisin

Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä

Kuntalain (410/2015) 142 § mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmalle hallinto- oikeudelle. Kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien on viipymättä julkaistava ilmoitus päätöksestä yleisessä tietoverkossa, jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta valitusajan päättyessä. Valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 30.10.2017 antanut päätöksen nro 17/0213/3 Dnro 02195/16/5404 Ari Nuutisen kunnallisvalitukseen. Asia koskee maa-ainesten ottamislupaa.

Päätös, johon on haettu muutosta:

Vesannon tekninen lautakunta 24.10.2016 § 31, annettu julkipanon jälkeen 31.10.2016. Vesannon tekninen lautakunta on myöntänyt Pasi Simoselle luvan ottaa 60.000 kiintokuutiometriä kalliokiviainesta Vesannon kunnassa sijaitsevan tilan Mustakallio 921-401-8-99 alueelta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

________________

Julkaistu Vesannon kunnan internet-sivuilla 2.11.2017 – 2.12.2017


Vesannon kunta

Sonkarintie 2, 72300 VESANTO
017 688 541 (vaihde)
017 688 5555 (fax)

vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia