Kuulutukset ja ilmoitukset
Takaisin

Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä ympäristölupa-asiassa

Kuntalain (410/2015) 142 § mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmalle hallinto- oikeudelle. Kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien on viipymättä julkaistava ilmoitus päätöksestä yleisessä tietoverkossa, jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätöksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta valitusajan päättyessä. Valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.

Ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin mukaan tieto hallinto-oikeuden päätöksestä on julkaistava toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ilmoitustaululla viipymättä.

Vaasan hallinto-oikeus on 8.10.2018 antanut päätöksen n:o 18/0379/1 Diaarin:o 01071/16/5109 Ari Nuutisen valitukseen ympäristölupa-asiassa. Asia koskee myös alueelle haettavaa maa-aineslupaa.

Päätös, johon on haettu muutosta:

Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta on 28.6.2016 § 32 myöntänyt Pasi Simoselle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion louhinta- ja murskaamotoiminnalle Vesannon kunnan Horontaipaleen kylässä olevalle määräalalle tilasta Paavola 921-401-8-98. Valitus koskee myös alueelle haettavaa maa-aineslupaa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta maa-ainesten ottamista koskevan luvan osalta.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen muilta osin.

Julkaistu Vesannon kunnan internet-sivuilla 10.10.2018 – 9.11.2018


Vesannon kunta

Sonkarintie 2, 72300 VESANTO
017 688 541 (vaihde)
017 688 5555 (fax)

vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia