Rakentamisen luvat ja ilmoitukset

Rakennuslupa

Rakennuslupa on haettava rakennuksen rakentamiseen, korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen tai jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Luvan hakemiseen tarvittavia liitteitä:

 • Lupahakemus 1 kpl

 • RH-1 lomake / RH-2 lomake

 • Pohja- ja leikkaus- (1:50), julkisivu- (1:100) ja asemapiirustus (1:500) 3 sarjana

 • Radonin poistosuunnitelma 3 sarjana (tarvittaessa)

 • Rakennesuunnitelmat 3 sarjana

 • Detaljipiirustukset (märkätilat / ulkoseinän ja sokkelin liittymä) 3 sarjana

 • Jätevesien käsittelysuunnitelma 3 sarjaa

 • Kosteudenhallintasuunnitelma 3 sarjaa

 • Pohjatutkimus ja perustussuunnitelma 3 sarjaa

 • Ilmanvaihtosuunnitelma 2 sarjana

 • Värityssuunnitelma (yhteen sarjaan värimallit/merkinnät julkisivuihin)

 • Merkki- ja turvavalaistussuunnitelma 3 sarjana (tarvittaessa)

 • Sprinklerisuunnitelma 3 sarjana (tarvittaessa)

 • Väestönsuojasuunnitelma 3 sarjana (tarvittaessa)

 • Rakennuksen lämpöhäviön tasauslaskelma

 • Energiaselvitys ja -todistus (värillinen tuloste energiatodistuksesta)

 • Rakennusoikeuslaskelma rakennuksittain (tarvittaessa)

 • Poikkeuslupa- tai suunnittelutarvepäätös (tarvittaessa)

 • Tielaitoksen liittymälupapäätös (kun rakennetaan uusi liittymä yleiseen tiehen)

 • Selvitys hallintaoikeudesta (lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus)

 • Naapurien kuulemistodistukset (jos kunta kuulee, laskutetaan 25 €/kuultava)

 • Naapurin suostumus rakentaa säädettyä etäisyyttä lähemmäksi rajaa (tarvittaessa)

 • Suostumukset muilta rakennuspaikan yhteisomistajilta

 • Peruskarttaote / kaavakarttaote (saa kunnasta)

 • Vastaavan työnjohtajan hakemus (ennen rakentamisen aloittamista)

 • Erityistyönjohtajien hakemukset (vesi- ja viemäri / ilmanvaihto)

   

 Ohjeita rakennusluvan hakijalle/

Toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus

Vähäiset rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa tai ilmoitusmenettelyä rakennusluvan sijasta. Näistä luvanvaraisuuksista on yksityiskohtainen luettelo rakennusjärjestyksessä. Samanlaisten toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuus vaihtelee niiden sijainnin mukaan kunnan eri osa-alueilla.

Toimenpideluvan tai ilmoituksenvaraisia hankkeita on mm. grillikatokset, vajat, käymälät, suurehkot laiturit, rakennuksen julkisivun muuttaminen tai sen värityksen olennainen muuttaminen ja tontin aitaaminen.

 

Poikkeuslupa

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Poikkeamisvalta kuuluu kuitenkin joissakin tapauksissa Pohjois-Savon ELY-keskukselle, jolloin kunta antaa asiasta ensin oman lausuntonsa.

Poikkeamismenettelyyn kuuluu ennen asian ratkaisua naapureiden ja muiden asianosaisten kirjallinen kuuleminen.

 

Maisematyölupa

Asemakaava-aluella tarvitaan maisematyölupa, mikäli aiotaan tehdä maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

 

Purkamislupa ja -ilmoitus

Rakennuksen purkaminen asemakaava-alueella edellyttää purkamislupaa ellei kyseessä ole talousrakennus tai muu siihen verrattava vähäinen, historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkityksetön rakennus.

Rakennuksen purkamisesta on kuitenkin tehtävä koko kunnan alueella ilmoitus 30 päivää ennen purkutyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa vaatia perustellusta syystä hakemaan purkamislupaa.

 

Lupahakemusten käsittely

Rakennustarkastaja käsittelee kaikki lupahakemukset.  Päätöksistä on 14 vuorokautta aikaa tehdä oikaisuvaatimus ympäristölautakunnalle.

Ota yhteyttä

Rakennustarkastaja
Eero Talja
050 057 3720
eero.talja(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:

Vesannon kunta / rakennusvalvonta
Keskustie 5, 72300 Vesanto

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247, 044 0885401 (neuvonta)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Vesannon kunta / tekninen toimisto
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto