Rakennusvalvonnan lomakkeet

 

Rakennusvalvonnan lomakkeita uudistetaan ja lisätään vähitellen. Jos rakennusvalvonnan lomakkeissa on mielestäsi korjattavaa tai esimerkiksi lisättäviä lomakkeita, niin palautetta voi antaa rakennustarkastajalle, joko sähköpostilla eero.talja@vesanto.fi tai puhelimella 0500 573 720.

Alla olevista linkeistä voi tutustua rakennuslainsäädäntöön ja ohjeisiin.

 

Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys

 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017)

12 § edellyttää kosteudenhallintaselvityksen laatimisen kaikissa luvanvaraisissa hankkeissa (vrt. asetuksen 1 § soveltamisala).

1 § Soveltamisala

Tämä asetus koskee uuden rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden suunnittelua ja rakentamista. Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta.

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä.

  • Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys kattaa koko hankkeen tilaamisesta käyttöön
  • Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma on osa koko rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitystä.
Alla olevista linkeistä voi tutustua mm. vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksiin.

Vesannon kunnan karttapalvelussa voi tutustua mm. kaavamerkintöihin. 

Karttapohjaksi on valittavissa esimerkiksi asemakaava- tai yleiskaavayhdistelmä. Kaavamerkinnöillä voi tulkita mm. kiinteistön rakennusoikeutta.

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki
127§ Rakennuksen purkamislupa

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Muut lomakkeet