Kunnan toiminta ja talous

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

 

Kuntastrategialla tarkoitetaan kunnan pitkän tähtäimen suunnitelmaa, "punaista lankaa". Sen avulla määritellään, mihin suuntaan kunta kehittyy ja millaisia toimenpiteitä halutun tulevaisuuden saavuttamiseksi on tehtävä. Strategisen ajattelun ja johtamisen tavoitteena on tulevaisuuden tekeminen ja laajojen kokonaisuuksien hallinta. Tavoitteena on päätöksenteon laadun parantaminen tekemällä oikeita asioita, oikealla tavalla, oikeaan aikaan ja pyrkimys ennakoivaan toimintaan. 

 

Talousarvio on kunnan toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma, jonka valtuusto hyväksyy kolmelle seuraavalle vuodelle ennen edellisen vuoden loppua. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviolla ja -suunnitelmalla on kunnassa kolme päätehtävää:

  • Asettaa palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet,
  • Talousarvioon ja -suunnitelmaan budjetoidaan menoja ja tuloja koskevat arviot eri tehtäville ja hankkeille,
  • Osoitetaan miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan.
 

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Tilinpäätöksen toimintakertomusosan erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Vesannon kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2021
Hallintosääntö Konserniohje Kunnanjohtajan johtajasopimus
Kuntastrategia Talousarvio 2020 Tilinpäätös 2018
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018