Nuorisokysely – vanhemmat

Keväällä 2019 Vesantolaisille nuorille ja nuorten vanhemmille järjestettiin kysely, jossa kartoitettiin mielipiteitä kunnan tarjoamista nuorisopalveluista. Molemmille kohderyhmille oli oma, erillinen kyselyrunkonsa samankaltaisin kysymyksin.
Vanhemmille suunnatussa kyselyssä vastaajia oli 33, joista yhden lapsen perheitä oli 9, kahden lapsen perheitä oli 15 ja 9:ssä perheessä lapsia oli kolme tai enemmän.
Vastaajilta kysyttiin mihin kunnan nuorisopalveluihin heidän lapsensa ovat osallistuneet ja kärjessä olivat selvästi erilaiset musiikkitapahtumat, yökahvilatoiminta ja kansalaisopistoin toiminta.
 

”Mitä lapsesi harrastavat?” -kysymykseen vastattiin seuraavanlaisesti:

liikuntaa / urheilua 24
musiikkia 17
tietokonepelejä 11
ratsastusta 7
tanssia 6
partiotoimintaa 4

Myös muita yksittäisiä harrastuksia oli todella paljon mm. eläinharrastuksista metsästykseen ja erilaisiin moottoriharrastuksiin.


”Mitä harrastusmahdollisuuksia toivoisit?” -kysymyksen vastaukset hajautuivat myös aika voimakkaasti, mutta eniten kaivattiin erilaisiin liikunnallisiin harrastuksiin liittyvää toimintaa. Jonkin verran toivottiin musiikkiin ja kulttuuriin (kuva- ja näyttämötaide yms.) liittyvää toimintaa lisää. Hyvin monet olivat kuitenkin tyytyväisiä siihen tarjontaan, mitä kunnasta tällä hetkellä löytyy.

28/33 vanhemmista oli kuullut Vesannon nuorisovaltuustosta.

Kysyttäessä vanhemmilta nuorten vaikutusmahdollisuuksista heitä koskevissa päätöksissä

  • 20/31 (64,52%) vastaajista oli sitä mieltä, että kyllä mahdollisuuksia vaikuttamiseen on
  • 4/31 (12,90%) vastaajaa ei osannut sanoa
  • 6/31 (19,35%) vastaajaa ei varsinaisesti kertonut mielipidettään, mutta antoi arvokasta palautetta nuorten kuulemisjärjestelmiin liittyen
  • Yksi vastaajista (3,23%) oli sitä mieltä, että nuorilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin

Kun vanhemmilta kysyttiin toiveita Vesannon nuorisotyön tapahtumiin ja retkiin liittyen he toivoivat monipuolisuutta ja sitä, että tapahtumia ja retkiä yleensäkin on. Kaivattiin yhteistyötä sekä oman kunnan toimijoiden, että naapurikuntien kanssa, jotta saataisiin lisää voimavaroja tapahtumien järjestämiseen ja toteuttamiseen.
Myös musiikki- ja bänditapahtumia sekä erilaisia esiintyjiä toivottiin lisää Vesannolle.

Mielipiteet nuorten yökahvilan tämän hetkisistä aukioloajoista (perjantaisin ja lauantaisin klo 20-00) näyttivät tältä:

hyvät tai erinomaiset 15
saisi aueta aiemmin 9
saisi mennä kiinni aiemmin 6
saisi olla auki pidempään 1
en osaa sanoa 1
antoi muuta palautetta 3

 

Kun kysyttiin "tiedätkö mitä lapsesi tekee / missä hän on vapaa-ajallaan?" suurin osa vastaajista oli erittäin hyvin tietoisia tilanteesta:

 

Kysymyksen "mitä hyvää Vesannon kunnan nuorisopalveluissa on?" vastaukset jakautuivat näin:

yökahvila 12
ohjaaja(t) 10
monipuolisuus 8
hyvä ja turvallinen meininki 8
leirit ja reissut 1
en osaa sanoa 2

 

Vesannon kunnan nuorisopalveluiden parantamiseen tuli tällaisia ajatuksia:

en osaa sanoa 10
enemmän ja monipuolisempaa toimintaa 9
säilyttää / lisätä yökahvilan aukioloaikoja 4
ohjausta / työskentelymenetelmiä 3
lisää työntekijäresursseja 2

 

Kyselylomakkeen lopuksi vanhemmat antoivat vapaamuotoista palautetta jossa he kiittivät pitkäjänteisestä ja merkityksellisestä työstä nuorten hyväksi.
Kiitosta saivat myös erilaiset tapahtumat esim. liikuntahallilla sekä päihteettömyyden huomiointi nuorisotyössä.
Lisäksi tuumattiin, josko toimintaa voisi esitellä esim. vanhempainiltojen yhteydessä ja ilmoittauduttiin vapaaehtoiseksi toimintaan.

 

Loppupohdintaa kyselyn vastauksista:

Pääsääntöisesti vanhempien vastaukset mukailivat samaa linjaa, joita nuortenkin vastauksissa nousi esille. Yökahvila ja erilaiset liikunnalliset harrastukset vaikuttivat olevan kaikkein eniten pinnalla. Vastauksissa oli nuoria enemmän ja tiiviimpää pohdintaa ja vahvempaa kannanottoa esim. nuorisotilojen aukioloon ja terveellisten, liikunnallisten harrastuksien lisäämiseen. 
Vastauksissa nousi esille monipuolisia ja vahvojakin kannanottoja esim. siihen miten kunnallisessa päätöksenteossa tulisi huomoida nuoret, mutta lähes samaan hengenvetoon todettiin että nuorten itsensä tulisi olla rohkeampoia ja aktiivisempia ottamaan kantaa heitä koskeviin päätöksiin.
Vastauksissa ilmeni ymmärrys siitä, että kunnan nuorisopalvelut ovat monimuotoinen, usean eri toimijan muodostama kokonaisuus ja että näinkin pieneksi kunnaksi tilanne ja palvelut ovat varsin hyvät.