Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevissa kaavahankkeissa ovat Vesannon kunnan luonnos- ja ehdotusvaiheessa olevat kaavahankkeet tai kaavat, joista osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu erikseen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista.

Kaavahankkeen valmistuttua kaava siirretään voimassa oleviin kaavoihin.

 

Kaavahankkeet

Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan ehdotusvaiheen kuuleminen, katso Kartta ja Kaavaselotus. Tuulivoimaosayleiskaava on vahvistettu kunnanvaltuustossa 13.6.2016 § 24. Yleiskaavan hyväksymisestä on valitettu. Valitus on käsitelty Itä-Suomen hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antopäivämäärä on 1.2.2019. Valitus on hylätty ja kaava on lainvoimainen.

Kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen aloitettiin huhtikuussa 2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 11.6. 10.7.2018 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 13.5.- 16.6.2019 välisen ajan. Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 26.9.- 25.10.2019 välisen ajan. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavan vahvistaminen vuoden 2020 aikana kunnanvaltuustossa.

Asemakaavat

Asemakaavoja tai sen muutoksia ei ole vireillä.

Ranta-asemakaavat

Ranta-asemakaavoja ei ole vireillä.

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe on tullut vireille. Pohjois-Savon maakuntahallitus on hyväksynyt kokouksessaan 26.8.2019 (95 §) vireilletulon ja maakuntakaavan 2040 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti.

Maakuntakaavan 2. vaiheessa käsitellään aluerakenteeseen, asumiseen, elinkeinojen kehittämiseen, liikenteeseen, kulttuuriympäristöön, virkistykseen, luonnonsuojeluun ja luonnonvaroihin sekä yhdyskuntatekniikkaan liittyvät aiheet.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville Pohjois-Savon kunnissa ja Pohjois-Savon liitossa osoitteessa www.pohjois-savo.fi/psmk2040  29.8.-27.9.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kirjallisesti 27.9.2019 mennessä osoitteeseen Pohjois-Savon liitto kirjaamo@pohjois-savo.fi tai PL 247, 70101 KUOPIO.

Palautteen antoon on käytettävissä myös sähköinen palautelomake, joka löytyy liiton em. internet -sivulta.

 

 

Ota yhteyttä

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247, 044 0885401 (neuvonta)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto