YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojelulainsäädännön tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia, parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

1.1.2019 alusta lukien Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien ympäristönsuojeluviran-omaisena toimii  Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta.

Lainsäädännön mukaisiin tehtäviin kuuluu ympäristölupien käsittely, melua ja tärinää koskevien ilmoitusten käsittely, koeluontoisesta toiminnasta päättäminen, poikkeuksellisissa tilanteissa tehtävät päätökset sekä muut lainsäädännön nojalla annetut tehtävät. Ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvat myös maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontaviranomaisen tehtävät.

Yhteystiedot:

Tervon kunta
Tervontie 4
72210 TERVO


Ympäristönsuojelutarkastaja
Jani Huttunen
044 7499 322
jani.huttunen(at)tervo.fi